OVER DE ACHTERGROND, DE OPZET EN HET DOEL VAN DE SITE

Ontstaan uit de basisbijbelstudie

Ik ben lange tijd lid geweest van een gemeente waar mensen die tot geloof kwamen eerst een tijd persoonlijke bijbelstudie (nazorg) kregen.  Daarna was het de bedoeling dat de basisbijbelstudie werd gevolgd. In ongeveer 2 tot 3 jaar werden de hoofdzaken van de leer en de praktijk behandeld. Binnen deze beperkte tijd kon niet alles diepgaand behandeld worden. Om dat op te vangen zijn enkele series bijbelstudies geschreven. In deze studies is de stof wel volledig en grondig behandeld.  Ze zijn op deze site gezet.

De bijbelstudieseries waren bedoeld als aanvulling op en verdieping van de stof die op de basisbijbelstudie werd behandeld, ze zijn ook bedoeld als naslagwerk en als ondersteuning voor hen die zelf bijbelstudie geven.

Grondig en volledige behandeling

Er is gekozen voor een grondige behandeling van de onderwerpen, vaak tot op het niveau van een reguliere bijbelschool. Een ander streven is helderheid, in principe moet een gemotiveerde christen zonder hulp van anderen de stof kunnen doornemen en begrijpen.

De opzet

Op de site wordt de inhoud van het hoofdvak van een evangelische bijbelschool gevolgd, het vak over de leer van de bijbel (systematische theologie). De evangelische bijbelleraren zijn gewoon om de leer van de bijbel in 10 onderwerpen onder te verdelen. De leer over God, Christus, de Heilige Geest, de Bijbel, de verlossing, de gemeente, de engelen, de zonde, de toekomst, de mens.

Naast deze onderwerpen wordt ook aandacht besteed aan andere zaken zoals de praktijk van het christenleven. De eerste serie bijbelstudies over de praktijk van het christenleven staat inmiddels op de site.

De geestelijke achtergrond

De bijbelstudies en deze site zijn ontstaan door de basisbijbelstudie in een plaatselijke baptistengemeente. De studies zetten de traditioneel evangelische standpunten uiteen. Zelf heb ik midden jaren zeventig les gehad op de evangelische bijbelschool in Heverlee. Toen de school nog zuiver evangelisch was.

En de anderen moeten het beoordelen

"Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen" (1 Kor 14:29)

(Voor een bespreking van deze bijbeltekst verwijs ik naar de serie studies over de Heilige Geest, het hoofdstuk over profetie. Ik wil nu wijzen op de opdracht tot toetsen die in dit vers wordt gegeven.)

De bijbel geeft opdracht tot toetsen (zie b.v. ook 1 Thess. 5:21). Elke geestelijke boodschap die gebracht wordt moet getoetst worden. Dus ook het onderwijs dat op deze site wordt gegeven. Gemotiveerde kritiek wordt op prijs gesteld. (De button voor het sturen van een e-mail staat op de startpagina van de site.) "en dezen onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks in de schriften nagingen, of deze dingen ook zo waren" (Handelingen 17:11). Dagelijks (intensief) in de Schriften nagaan of het wel klopt.

De nood van de huidige tijd

"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis"  (Hosea 4:6)

Het gebrek aan kennis onder evangelische christenen is schokkend. Ergens moet er, vanaf ongeveer het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw, iets fundamenteel misgegaan zijn met het onderwijs in evangelische kringen. Over de gevolgen van dit gebrek aan kennis is de bijbel duidelijk. Het volk zal er aan te gronde gaan.

Waar te nemen is dat de bijbel veelal niet systematisch wordt onderwezen, en als er al bijbelstudie wordt gegeven dan is het meestal praktisch gericht. Aan vele facetten van de leer wordt bijna nooit aandacht besteed. 

Voor een bespreking van de noodzaak om systematisch onderwijs te geven zie de link: De zwakheid van het onderwijs in evangelische kringen. Zie ook mijn suggesties voor de inhoud van een onderwijsprogramma, klik hier.

Niet alleen is er in het algemeen weinig kennis van de bijbel en van de leer van de bijbel, er is momenteel zelfs een wijdverbreide anti-leer houding en stemming onder vele, zich evangelisch noemende, christenen. Dit is trouwens één van de kentekenen van de eindtijd. In 2 Timotheus 4:3,4 staat "Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren."

Je vindt deze anti-leer houding bijna overal. Een broeder, die reageerde op mijn andere site, vertelde me wat hij beleefd had in een gemeente. In een gesprek met de voorganger had deze gezegd toen het ging over het belang van de leer van de bijbel: "Leer! Leer! Leer zit onder mijn schoenen." Hier was niet de Heilige Geest maar "de geest uit de afgrond" aan het woord. In de bijbel zelf wordt keer op keer het belang van de goede leer benadrukt, klik hier.

Copyright

Bijna alle stukken zijn door mij geschreven. Die kunt u vrij verspreiden en vermenigvuldigen, op voorwaarde dat de inhoud onveranderd blijft, de bron wordt vermeld en er geen commerciële bedoelingen zijn.

Plannen tot uitbouw tot een volledig bijbelschool

De visie is om, zo de Here wil en wij leven, geleidelijk aan de site uit te bouwen totdat het volledige vakkenpakket van een traditionele evangelische bijbelschool wordt behandeld. Ook aandacht voor b.v. inleiding in de bijbelboeken, en inleidingen in apologetiek, zielzorg, hermeneutiek, kerkgeschiedenis, etc. Voor een overzicht van het vakkenpakket van een goede evangelische bijbelschool, klik hier.

Het woord wordt schaars

Er vindt momenteel een massale afval van de gezonde leer in de evangelische en reformatorische wereld plaats. (Voor gedetailleerde informatie over deze zaak, zie mijn andere site, klik op deze link.)

Ontsporing begint gewoonlijk met beweging op het gebied van de schriftvisie. In het bijzonder het loslaten van de onfeilbaarheid van de Schrift, onfeilbaar in de zin van foutloos. De kerkgeschiedenis laat keer op keer laten zien dat dit de eerste stap is van het afglijden naar volledige afval. Er is een welhaast eindeloze rij organisaties, kerken, en gemeenten die orthodox zijn begonnen en die tenslotte, na een jarenlang proces van stapje voor stapje opschuiven, eindigden als vrijzinnig of sektarisch. Denk aan de Vrije Universiteit, de NCRV en de Gereformeerde Kerken (synodaal).

De afval is deze keer zo massaal dat er ongetwijfeld een schaarste aan het woord zal komen (een schaarste aan goede bijbeluitleg, prediking, etc). Over iets dergelijks spreekt de bijbel: "Zie de dagen komen, luidt het woord van de Here Here, dat ik een honger in het land zal zenden - geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des Heren te horen" (Amos 8:11).

Activiteiten als het tegenwoordig zo populaire "praisen" brengen geen geestelijke groei, reiniging en toerusting, dat doet alleen het woord van God.

De ontwikkelingen op de meeste evangelische opleidingsinstituten zijn ook zorgelijk. Ook daar begint men de onfeilbaarheid (inerrancy) van de bijbel los te laten.

Via deze site probeer ik, proberen we, het woord beschikbaar te maken voor hen die naar het woord verlangen. Als de Heer hiervoor de site zou willen zegenen dan zou de site zijn doel bereiken.

Wie ben ik?

In het verleden heb ik geregeld vragen ontvangen over mezelf. Ik meen dat ik hierboven al duidelijkheid heb gegeven over mijn geestelijke positie. Voor degenen die daar interesse voor hebben, dit is de link naar een artikel dat in het Reformatorisch Dagblad heeft gestaan.

Uw medewerking

Als u in grote lijn achter de inhoud van deze site kunt staan wilt u dan meehelpen aan het bekend maken van de site. U zou er b.v. anderen op kunnen wijzen.

Met vriendelijke groet,

Ary P. Geelhoed.

HOME – Naar de bijbelschool