1. Wie is de Heilige Geest?

 

1.1.  Een persoon

 

Johannes 14:17.

De Geest is niet een "het" maar een "hij."

Zo wordt in de bijbel altijd over de Geest gesproken.

 

De Heilige Geest is niet een "iets" maar een "iemand". Hij is meer dan een onpersoon­lijke kracht die van God uitgaat. De Geest is een persoon, dat wil zeggen Hij heeft een eigen wil, gedachten gevoe­lens en zelfbewustzijn.

 

Efeze 4:30.

We kunnen de Geest bedroeven. De Geest heeft dus gevoelens.

 

1 Kor 12:11.

"gelijk Hij wil"

De Heilige Geest heeft een eigen wil.

 

De Heilige Geest doet ook allerlei dingen die alleen een persoon kan doen, zoals b.v. spreken (Hand. 8:29, 13:2).

 

1.2.  God

 

Hij is één van de drie personen van de drie-enige God (1).

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Matth. 28:19).

 

De Heilige Geest is God (2).

 

1.3.  De Trooster

 

Johannes 14:16,17,25,26 en 16:7

 

Het Nederlandse trooster is de vertaling van het Griekse woord para­kleet. Parakleet heeft een ruimere betekenis dan trooster. Je kunt het ook vertalen met helper. Helper wil zeggen: degene die te hulp komt, degene die bijstand verleent. Dit is precies wat de bijbel zegt dat de Heilige Geest doet bij de christen.

- "evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp" (Rom. 8:26)

- "de bijstand des Geestes" (Filp. 1:19 ; Hand. 9:31)

 

Het christelijk leven is een bovennatuurlijk leven. De eisen die de bijbel geeft zijn in feite onmogelijk hoog. We kunnen dan ook niet in eigen kracht zo leven als God het van ons vraagt. We kunnen dat alleen doordat de Geest ons te hulp komt.

 

De Geest brengt Gods kracht in ons leven.

- bekleed met kracht uit de hoogte (Luc. 24:49)

- gij zult kracht ontvangen (Handelingen 1:8)

- met kracht gesterkt in de innerlijke mens (Efeze 3:16)

 

We doen allerlei dingen "door de Geest."

Zie b.v. Rom. 8:13.  

 

Omdat de Geest van God in hem woonde kon Paulus zeggen: "Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft" (Filp. 4:13).

 

1.4.  De vervanger van Jezus

 

Johannes 14:16-20 en :26

 

"een andere trooster" (:16)

 

Toen Jezus aankondigde dat Hij weg zou gaan (terug naar de hemel) zei Hij dat er iemand anders zou komen die de zorg voor de discipelen over zou nemen. Jezus was drie jaar met de discipelen (met de 12 apostelen) opgetrokken. Hij was altijd in hun buurt. Hij had hen geleid, beschermd, onderwezen, en vele andere dingen voor hen gedaan. Als Jezus weg zou gaan dan zou dat allemaal wegvallen. Dan zouden ze als "wezen" achterblijven (:18). Als een kind zonder vader en moeder, alleen in de wereld.

 

Dit was één van de redenen waarom de discipelen schrokken van Jezus mededeling dat Hij weg zou gaan. Maar Jezus stelde hen gerust door te zeggen dat er iemand anders zou komen die zijn taak, die de zorg voor hen, van Hem zou overnemen. Jezus was tot nu toen hun trooster, hun helper, geweest, maar er zou een "ande­re" trooster komen.

Deze trooster zou in eeuwigheid bij hen blijven en Hij zou zelfs "in" hen zijn (:17b).

 

 

 -------------------------------------------------------------

 

Eindnoten

 

(1) Voor een bespreking van de drieeenheid, zie de bijbelstu­die over God

(2) Hij draagt goddelijke namen. B.v. "de Geest van God" (1 Kor.6.11) en "de Geest van Jezus" (Hand. 16:7). Hij heeft goddelijke eigenschappen, hij wordt b.v. de eeuwige Geest genoemd (Hebr. 9:14).

Er staat in 2 Kor. 3:17 "de Here nu is de Geest." De Here is de naam van God.

In Handelingen 5:3,4 zijn tegen God liegen en de Heilige Geest bedriegen aan elkaar gelijk. In Jesaja 6:8-9 is sprake van de stem des Heren (de stem van Jaweh, de God van Israel). In Hande­lingen 28:25-26 wordt naar dit gedeelte verwezen en in plaats van te spreken over de stem des Heren wordt in Handelingen gezegd dat de Heilige Geest sprak. Daarmee aangevend dat de stem van de Heilige Geest en de stem des Heren identiek, aan elkaar gelijk, zijn.

In de bijbel wordt de Heilige Geest in één adem genoemd en op één lijn gesteld met de andere twee goddelijke personen van de drieeenheid (b.v. in Matth. 28:19).

 


HOME
De serie bijbelstudies over de Heilige Geest