14. De Heilige Geest en het woord

 

De bijbel is door Gods Geest ingegeven (1)[1] en daarom spreekt de Heilige Geest, als Hij spreekt via geestesuitingen, nooit de bijbel tegen. De Geest van God spreekt zichzelf immers niet tegen.

 

De bijbel is het instrument van de Geest. De Heilige Geest gebruikt de bijbel. Hij werkt er doorheen. De bijbel is het zwaard van de Geest (Efeze 6:17). Omdat de Geest door de bijbel heen werkt is de tekst van de bijbel levend en krachtig (Hebr. 4:12). De woorden die de Here Jezus heeft gesproken, en alle andere woorden die Gods Geest in de bijbel heeft op laten teke­nen, zijn Geest en leven (Johannes 6:63).

 

De Geest en het woord van God mogen niet gescheiden worden of tegen elkaar uitgespeeld. De Geest van God werkt in de eerste plaats in ons door de tekst van de bijbel (Efeze 6:17, Hebr. 4:12). Daardoor geeft Hij leiding, inzicht, bemoediging, ver­troosting, ontdekt hij aan zonde en bezig zijn in eigen kracht, versterkt hij het geloof, enzovoorts. De Geest doet ons de tekst van de bijbel verstaan, Hij past de tekst van de bijbel telkens weer op ons leven toe, Hij bepaalt ons bij gedeelten van de bijbel die we nodig hebben, Hij brengt ze terug in onze herinne­ring (doet ze weer in ons opkomen), enzovoorts. Zo werkt de Geest voortdurend door de bijbel heen in ons leven.   

Dit behoort de normale ervaring van elke christen te zijn. Als dit niet functioneert dan is er iets mis met het geestelijk leven. Dan ben je niet vervuld met Gods Geest, (en) of je ver­waar­loost de regelmatige lezing van de bijbel.

De oorzaak van deze verstopping van het geeste­lijke "oor", waar­door de stem van de Geest door de bijbel heen niet meer wordt gehoord, moet opgezocht worden. Door je te verootmoedigen voor God in gebed, door raad te vragen, door de bijbel te onder­zoe­ken. Dat is de bijbelse weg. In deze situatie is er echter altijd de verleiding om via andere wegen toch "gods­woorden" te gaan ontvan­gen, buiten de bijbel om. Via allerlei mystie­ke tech­nie­ken of charis­matische ervarin­gen (2)[2] worden de gewenste ervaringen opge­wekt en verkregen. Op deze manier wordt de pijnlijke weg van verootmoedi­ging, het onder ogen zien van de eigen subtiele zonden, van zelfhand­having, van ongehoorzaamheid, etc gepasseerd. De pijnlijke weg van veroot­moe­di­ging en bekering wordt vermeden.

 

Efeze 5 en Colossenzen 3 zijn twee parallelgedeelten. In Efeze staat "wordt vervuld met de Geest" (Efeze 5:18) en in het gedeel­te uit Colos­senzen staat "het woord van God wone rijkelijk in u" d.w.z. wordt vol van het woord (Col. 3:16). Die twee gaan samen. Het resultaat van beide is hetzelfde.

 

Ik heb enige tijd geleden een opwekking meegemaakt op een bijbel­studiegroep. Door toepassing van wat hierboven, in hoofdstuk 6, over de voorwaar­den voor de vervulling met de Geest wordt gezegd vond er een opwekking in de levens van de deelnemers plaats. Eén van de gevolgen in de levens van de aanwezigen was een enorme geestelij­ke honger naar het woord van God. Een van de aanwezigen was, volledig op eigen initiatief, op een gegeven moment zo intensief met de bijbel bezig dat ik vreesde dat het ten koste zou gaan van zijn gezond­heid. Deze honger naar het woord van God, naar de bijbel, is altijd het teken van de aanwe­zigheid en de werking van Gods Geest. Als die honger naar het woord van God er niet is, en als er ook geen overtuiging van zonde en reiniging van de levens plaats heeft, als er geen radicale gehoorzaamheid aan de bijbel is, dan is dat een overtuigend bewijs dat een beweging niet uit Gods Geest is, ook al claimt men allerlei bovennatuurlijke werkingen van Gods Geest mee te maken. Alles wat het woord van God naar de achter­grond duwt is niet uit Gods Geest, maar is afkomstig van de geest uit de afgrond.

 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eindnoten

 

(1) Zie de bijbelstudie over de bijbel, de punten over de inspi­ratie van de bijbel en het punt dat de bijbel Gods Woord is.  2 Tim. 3:16; 2 Petrus 1:20,21. "Het schriftwoord ... dat de Heilige Geest ... uitgesproken heeft" (Hand. 1:16).

(2) Zie de studie "De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek." Speciaal punt 7, over (onbijbelse) mystieke technieken, die steeds meer in de evangelische wereld worden ingevoerd. De studie staat onder de link "gnostiek,mystiek" op mijn homepage   http://www.soclon.nl­/apgeelhoed

 

     [1]Zie de bijbelstudie over de bijbel, de punten over de inspi­ratie van de bijbel en het punt dat de bijbel Gods Woord is.  2 Tim. 3:16; 2 Petrus 1:20,21. "Het schriftwoord ... dat de Heilige Geest ... uitgesproken heeft" (Hand. 1:16).

    [2]Zie de studie "De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek." Speciaal punt 7, over (onbijbelse) mystieke technieken, die steeds meer in de evangelische wereld worden ingevoerd. De studie staat onder de link "gnostiek,mystiek" op mijn homepage   http://www.soclon.nl­/apgeelhoed

 

HOME
De serie over de Heilige Geest