5.  Het werk van de Heilige Geest in de gelovigen

 

5.1.  Bij de start

 

5.1.1.  Hij heeft overtuigd van zonde

 

Joh. 16:8-11.

We zijn christen omdat de Geest ons persoonlijk heeft overtuigd van zonde en van de waarheid van het evangelie. God heeft ons door zijn Geest getrokken.

 

5.1.2.  Hij heeft de wedergeboorte[1] bewerkt

 

Johannes 3:3,5,6

 

Op het moment dat we tot geloof komen bewerkt de Geest van God de wedergeboorte in ons. We worden "van boven" geboren. We worden uit God geboren (Joh. 1:12,13). Er komt een nieuw leven in ons. We gaan over van de dood in het leven (Joh. 5:24). We worden tot een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17).

 

5.1.3.  Hij heeft ons geestesgaven gegeven

 

1 Kor. 12:8-10

Voor verdere uitleg, zie hoofdstuk 8.

 

5.1.4.  Hij was betrokken bij onze inlijving in het geestelijke lichaam van Christus

 

1. Kor. 12:13

Voor verdere uitleg, zie hoofdstuk 7.

 

5.2.  Nu op dit moment

 

5.2.1.  Hij vervult ons met zichzelf

 

Efeze 5:18.

Voor verdere uitleg, zie hoofdstuk 6.

 

5.2.2.  Hij sterkt in de innerlijke mens

 

Efeze 3:16

 

5.2.3.  Hij komt onze zwakheid te hulp

 

Romeinen 8:26.

Je weet niet hoe te bidden. Dat is een zwakheid of onvermogen. De Geest komt te hulp. Het te hulp komen van Gods Geest is trouwens Gods antwoord op elke zwak­heid in ons leven[2]. Erken dat je het zelf niet kan en vertrouw er op dat de Geest je te hulp zal komen en het in en door je heen zal doen. "Heer ik kan het niet, toch ga ik het doen, want ik vertrouw er op dat U het in mij en door mij heen zult doen."

 

De bijstand des Geestes (Filp. 1:19)

De Geest staat ons bij.

 

5.2.4.  Door ons heen spreken en werken

 

Mattheus 10:19,20.

"het is de Geest uws vaders die in u spreekt"

"Gij zijt het niet ... het is de Geest"

 

"hetgeen Christus door ons heen bewerkt heeft"

(Romeinen 15:18)

 

Christelijke dienst is ten diepste niets anders dan Christus, die door zijn Geest, door ons heen werkt. Het enige wat God van ons vraagt is geloof, beschikbaar zijn en gehoorzaamheid.

 

5.2.5.  Hij bewerkt de vrucht van de Geest in ons

 

Galaten 5:22.

Het is een vrucht met negen facetten. De vrucht komt overeen met het karakter van de Here Jezus. Veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Kor. 3:18).

 

5.2.6.  Hij leidt ons

 

Romeinen 8:14.

Dat is het voorrecht en kenmerk van een kind van God, geleid te worden door de Geest.

 

Galaten 5:18

Openbaring 2:7

Hand. 13:1-3

 

Door de Geest het spoor houden (Galaten 5:25).

Dat moeten we doen.

 

Over hoe de Geest ons leidt, zie bijbelstudie 8 "De wil van God ontdekken - de leiding van God ervaren" in "De praktijk van het christenleven I", met name het punt over de innerlij­ke leiding van Gods Geest.

 

 

 

5.2.7.  Hij onderwijst ons

 

1 Johannes 2:27[3]

Johannes 16:13

Efeze 1:17

 

De Here Jezus opent ons verstand zodat we de Schrift begrijpen (Luc. 24:45). Dat doet de Here Jezus door de verlichting met de Heilige Geest (Efeze 1:17).

 

Op deze beloften (1 Johannes 2:27) mag je steunen. Daar mag je tegenover God in gebed aanspraak op maken. Als je iets betreffen­de de geestelijke dingen niet snapt, dan kun je daar in geloof, mede op grond van b.v. deze belofte, voor bidden. Als je dat doet dan zal God je op zijn tijd het gevraagde inzicht geven. Als je het nodig hebt, dan zal God het zeker aan je geven. God zal het je op de een of andere manier duidelijk maken, als je in geloof blijft bidden totdat het komt.

 

5.2.8.  Hij dood de zonde in ons[4].

 

Of beter gezegd wij kunnen "door de Geest" de werkingen van het lichaam in ons doden (Rom. 8:13).

 

Galaten 5:16

 

5.2.9.  Hij getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn

 

Romeinen 8:16.

Dat doet Hij doordat Hij ons hart naar God doet uitgaan. De Heilige Geest is de Geest van het zoonschap in ons, die in ons tot God roept "Abba Vader" (Rom. 8:15,16 en Galaten 4:6). Abba betekent "papa." Dit spreekt van intimiteit en kinderlijk ver­trouwen.

 

5.2.10.  Hij doet ons de gemeenschap met God beleven

 

"de gemeenschap des Geestes"  (2 Kor. 13:13)

 

Door de inwonende Heilige Geest hebben wij contact (gemeenschap, omgang) met God. Er is een persoonlijke relatie. Er is interac­tie, een wederzijds reageren op elkaar. Het is moeilijk uit te leggen als je het niet zelf in enige mate beleeft.

 

Het heeft te maken met God die zich met je bemoeit. Met wat je merkt van de werking van Gods Geest in je eigen innerlijk, in je eigen geest. Je ontvangt leiding, verma­ning, troost, waar­schu­wing, bemoedi­ging, onderwijs, vrede, vreugde, inzicht in de bijbel, antwoord op je gebeden. Het heeft te maken met je hart dat naar God uitgaat in gebed. Met de vrede die alle ver­stand te boven gaat. Jij bidt tot God en God rea­geert. God spreekt tot jou door zijn woord en Geest en jij reageert. 

 

De gemeenschap met de Heilige Geest is allereerst een objectief feit. De gemeenschap ontstaat op het moment dat de Geest, bij onze bekering, in ons komt wonen. Daarnaast kan de gemeenschap ook (meer en meer) beleefd worden. Dat laatst hangt af van de mate waarin we vervuld zijn en blijven met de Geest[5].

 

De gemeenschap speelt zich af op het niveau van onze geest[6]. Vandaar b.v. "het Gods Geest met onze geest" (Rom. 8:16). Dat gaat dieper dan het niveau van de ziel, dieper dan het gevoel. De bijbel spreekt over het scheiden van ziel en geest door de kracht van het woord van God (Hebr. 4:12). Door die werking leer je op den duur onderscheid te maken tussen wat in je innerlijk uit Gods Geest voortkomt en wat louter uit je zelf, wat louter voortkomt uit het eigen denken en voelen.

 

Als je het contact met God verwaarloost. Als je geen tijd neemt om regelmatig te bidden en bijbel te lezen. Als je jezelf geeste­lijk uithongert b.v. door niet naar samen­kom­sten te gaan waar je goed geestelijk voedsel uit de bijbel krijgt. Als je niet alle zonden in je leven, waar God je bij bepaalt, wilt oordelen, als je ze niet wilt belijden en er tegen strijden. Als je niet onvoor­waar­delijk beschikbaar bent voor de Heer. Als je de leiding van je leven niet uit handen hebt gege­ven. Als je niet gehoor­zaamt, als de Heer je ergens bij bepaalt. Als je in eigen kracht en naar eigen inzicht bezig bent, in plaats van het van de Heer te ver­wachten en in alles naar zijn leiding te zoeken. Als dat het geval is dan zul je weinig van de gemeen­schap des Geestes bele­ven.

 

 

     [1]Voor nadere uitleg over de wedergeboorte, zie de studie over de verlossing.

 

    [2]Voor nadere uitleg over hoe te leven uit de kracht van God. Zie; studie 12 "Hoe krijg ik het voor elkaar wat God van mij vraagt?" uit "De praktijk van het christen­leven I."

    [3]De zalving staat voor de aanwezigheid van de Heilige Geest. Zie hoofdstuk 15, het gedeelte over zalving.

 [4]Over de vrijheid om niet te zondigen. Zie de bijbelstudie over de verlossing. Zie ook studie 5 "Je positie in Christus", met name de punten e en f, uit "De praktijk van het Christenleven I."

 

    [5] In hoofdstuk 6, wordt de vervulling met de Geest bespro­ken.

    [6] De mens heeft een lichaam, een ziel en een geest (1 Thess. 5:23). Voor uitleg hierover, zie het gedeelte van de bijbel­studie over de mens dat over dit onderwerp gaat.

Let op dat je de eigen geest van de mens en de Heilige Geest niet met elkaar verwart of aan elkaar gelijk stelt. In Romeinen 8:16 worden ze naast elkaar genoemd "Die Geest (Gods Geest, die in ons roept Abba Vader) getuigt met onze geest dat ..."

HOME
De serie over de Heilige Geest