7. De doop in de Geest

 

7.1.  De bijbel spreekt een aantal keren over "dopen met de Geest"

 

Over de Here Jezus wordt gezegd: "Deze is het die met de Heilige Geest doopt" (Joh. 1:33).

 

Er zijn enkele teksten die de doop met de Geest aankondigden:

- Matth. 3:11

- Lucas 3:16

- Handelingen 1:5

- Johannes 1:33

Er is een tekst die terug ziet.

- Handelingen 11:15,16

En er is een tekst die uitlegt wat de doop met de Geest bewerkt

- 1 Kor.12:13

 

7.2.  Een onduidelijke vertaling

 

Onze uitdrukking "dopen met de Geest" is de vertaling van het Griekse "baptismo en pneuma". In alle hierboven (7.1.) genoem­de teksten wordt deze Griekse uitdrukking gebruikt. Ook in 1 Kor. 12:13. Maar daar hebben de vertalers de uitdrukking helaas anders vertaald. Niet met "gedoopt in of met de Geest" maar met "door de Geest gedoopt." Dit is misleidend want het gaat, zoals uit het Grieks blijkt, om dezelfde zaak.

 

Een betere vertaling van 1 Kor. 12:13 luidt: "want in één Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt." Op deze manier is dit vers in b.v. de Engelse Revised Version vertaald. "For in one Spirit were we all baptized into one body"

 

Het is niet de Geest die doopt. Waar­mee of waarin zou de Geest dan dopen??? Het is Jezus die doopt met de Geest. Waardoor je geestelijk één wordt met Hem, met zijn geestelijke lichaam, waarvan Hij het hoofd is en de andere christenen de leden.

 

Het gaat in 1 Kor. 12:13 dus ook om de doop met of in de Geest. In dit vers wordt gezegd wat de doop in de Geest bewerkt. De doop in (of met) de Geest bewerkt de inlijving in het lichaam van Chris­tus. Het bewerkt de geestelij­ke eenwor­ding met het hoofd Christus en de andere leden.

 

(twee Griekse voorzetsels (1)[1])

 

7.3.  Bij dopen is er altijd sprake van vier aspecten

 

(1) Er is degene die de doop uitvoert, de doper

(2) Er is degene die de doop ondergaat, de dopeling

(3) Er is het element waarmee of waarin wordt gedoopt

(4) Er is datgene wat de doop bewerkt, het resultaat

 

Bij de doop in de Geest zijn deze vier aspecten ook aanwezig.

 

7.4.  De Here Jezus is degene die de doop in de Geest uitvoert

 

Matth. 3:11, Lucas 3:16

 

7.5.  Als je gelooft in Jezus word je in de Geest gedoopt

 

De discipelen die Jezus volgden tijdens zijn omwandeling op aarde geloofden in Hem, maar ze waren nog niet gedoopt met de Geest. De Geest was er immers nog niet (Johannes 7:39). Op de pinksterdag na de dood, de opstanding en de hemelvaart van de Here Jezus is de Geest gekomen. Op dat moment werden de discipe­len met de Geest gedoopt en geestelijk eengemaakt met de Here Jezus. Op dat moment nam de Heilige Geest zijn intrek in hun lichaam, tegelijkertijd vervulde de Geest hen ook. Tegenwoordig wordt ieder die in Jezus gelooft op het moment van zijn of haar bekering onmiddellijk gedoopt in de Geest (2)[2].

 

7.6.  Er wordt gedoopt met of in de Geest

 

Matth. 3:11. Lucas 3:16 en 1 Kor. 12:13 (maar dan goed vertaald).

 

Het gaat hier dus niet om de christelijke waterdoop. Johannes doopt met water, maar Jezus doopt met de Geest. De doop in de Geest voert Jezus zelf uit, de christelijke waterdoop wordt door christenen uitgevoerd.

 

7.7.  Het bewerkt de geestelijke eenwording met Jezus

 

Dat blijkt uit 1 Kor 12:13. Gedoopt in de Geest tot (into) een lichaam.

 

Het lichaam van Christus is een geestelijk organis­me. Er is een geestelijk lichaam (Rom. 12:5 , 1 Kor. 12:12,13,17 , Efeze 4:15,16). Jezus is het hoofd en de christenen zijn de leden (1 Kor. 12:27). Christus woont en werkt door de inwoning van de Heilige Geest in alle leden: "allen zijn met één Geest ge­drenkt" (1 Kor. 12:13). De gemeente, die zijn lichaam is, is vervuld met Hem (Efeze 1:22,23)

 

Er zijn nog meer teksten die spreken van de geestelijke eenwor­ding met Jezus. Ook daar is het Griekse woord "eis" gebruikt. In het Nederlands wordt "in" gebruikt, maar "tot" is een nauwkeuri­gere vertaling.

- "gij allen die in Christus Jezus gedoopt zijt" (Gal. 3:27)

- "wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn" (Rom. 6:3)

De doop in de Geest bewerkt onze geestelijk eenwording met Jezus.

Het beeld dat de bijbel voor deze eenwording gebruikt is "inen­ting." In Romeinen 6:5 staat dat wij "samengegroeid zijn", letterlijk staat er dat we één plant (één organisme) zijn gewor­den. Door de doop in de Geest zijn we "één geest" met Hem gewor­den (1 Kor. 6:17).

 

Het gevolg van onze eenmaking met Christus is dat wij "in Chris­tus" zijn (3)[3]. Dat is onze positie. Deze eenmaking is Gods werk "uit Hem is het dat gij in Christus zijt" (1 Kor. 1:30).

 

Door de doop in de Geest voegt de Here Jezus mensen toe aan zijn geestelijke lichaam, de gemeente.

 

7.8.  Het tijdstip

 

Tijdens zijn omwandeling op aarde heeft de Here Jezus geen mensen gedoopt met de Geest. Vandaar dat de teksten die spreken over de doop in de Geest in de toekomende tijd staan. Eerst op de pink­sterdag na de dood, de opstanding en de hemel­vaart van de Here Jezus, is de Geest gekomen.

 

In het boek Hande­lin­gen werd bij enkele gele­genheden het ontvan­gen van de Geest enige tijd opge­houden. Dit vanwege de overgangs­tijd. Het had ook te maken met het bewaren van de eenheid van de gemeente (Zie hoofdstuk 4). Tegenwoordig ontvangt elke christen die zich bekeert direct de Heilige Geest (4)[4] en op dat moment wordt hij of zij ook in de Geest (tot het lichaam van Jezus) gedoopt.

 

Dit wordt bevestigd door het feit dat nergens in de bijbel christenen worden opgeroepen om de doop met de Geest te zoeken. Het is logisch dat dit zo is, want als je de doop in de Geest automatisch ontvangt bij je bekering zijn er geen aansporingen nodig. Het ontbreken van elke oproep om de doop in de Geest te zoeken zou onlogisch zijn als de doop met de Geest een tweede ervaring zou zijn die je speciaal na je bekering moet zoeken.

 

Paulus gaat er in 1 Kor. 12:13 zonder­ meer van uit dat alle christenen de doop met de Geest tot (into) Jezus hebben ontvan­gen (5)[5].

 

Door de doop met de Geest word je ingelijfd in het geestelijke lichaam van Christus. Als je wel in Jezus zou kunnen geloven terwijl je nog niet de doop in Geest zou hebben ontvangen, dan zou je dus christen kunnen zijn terwijl je niet tot het lichaam van Christus behoort. Dat is onmogelijk.

 

7.9.  Pas op voor verwarring

 

Het ontvangen van de Heilige Geest, de doop met de Geest en de vervulling met de Geest moeten niet met elkaar worden ver­ward. Ze zijn met elkaar verbonden maar moeten toch onder­scheiden worden.

 

In het boek Handelingen wordt de overgang van de oude naar de nieuwe bedeling beschreven. De overgang van het volk Israël onder het oude Verbond naar de gemeente onder het nieuwe Verbond (6)[6].

Als dit niet wordt onderkend veroorzaakt dat veel verwarring.

 

  -------------------------------

 

(1) Er worden twee Griekse voorzetsels gebruikt "en" en "eis"

"En" betekent letterlijk "in" en "eis" heeft dezelfde betekenis als het Engelse "into". Het dopen "in" (en) de Geest heeft als gevolg de ingaande beweging "into" (eis) het geestelijke lichaam van Christus.

 

(2) Zie punt 7.8.

 

(3) In studie 4 "Je positie in Christus" van "De praktijk van het christenleven I" wordt onze positie "in Christus" uitgebreid besproken.

(4) Zie hoofdstuk 4

(5) Rom. 6:3 en Gal. 3:27 gaat hij er ook vanuit dat allen in (tot) Christus zijn gedoopt

(6) In studie 4 "Je positie in Christus" van "De praktijk van het christenleven I" wordt onze positie "in Christus" uitgebreid besproken.

 

 

     [1]Er worden twee Griekse voorzetsels gebruikt "en" en "eis"

"En" betekent letterlijk "in" en "eis" heeft dezelfde betekenis als het Engelse "into". Het dopen "in" (en) de Geest heeft als gevolg de ingaande beweging "into" (eis) het geestelijke lichaam van Christus.

 

    [2] Zie punt 7.8.

    [3]In studie 4 "Je positie in Christus" van "De praktijk van het christenleven I" wordt onze positie "in Christus" uitgebreid besproken.

    [4]Zie hoofdstuk 4.

    [5] In Rom. 6:3 en Gal. 3:27 gaat hij er ook vanuit dat allen in (tot) Christus zijn gedoopt.

    [6]Zie de hoofdstukken 2,3 en van 4 punt 4.2.

HOME
De serie over de Heilige Geest