De noodzaak om ook het vermogen tot spreken in tongen te toetsen

 

1.  De verschillende bronnen van het spreken in tongen

 

 Er zijn drie bronnen mogeljk:

 

(1) De Heilige Geest

Dan is het de echte gave.

 

(2) De menselijke ziel

Het is in dat geval niet meer dan gebrabbel dat voortkomt uit de eigen ziel. Hier gaat het om bedrog.

 

(3) De demonen of boze geesten

Ook demonen kunnen door iemand heen spreken en ze zijn in staat zich voor te doen als de Heilige Geest[1].

 

2.  Voorbeelden van spreken in tongen uit demonische bron

 

Demonische oorsprong is geen louter theoretische moge­lijkheid. In het pastoraat zijn we verschillende van dit soort gevallen tegengekomen. Een vrouw uit onze gemeente is opgegroeid in een pinkstergemeen­te, waar zij op twaalfjarige leeftijd bewust de Here Jezus als haar verlosser heeft aangenomen. In haar gemeente werd getrouw het bijbelse evangelie verkondigd. Zo rond haar achtiende jaar ging ze, door de prediking, nadenken over de onbijbelse pinksterversie van de doop met de Geest[2].

Ze bad wat ze moest doen? Daarop kreeg ze drie nachten een droom waarin ze zichzelf naar voren zag gaan in de samenkomst in haar gemeente voor handoplegging en gebed om de doop met de Geest, waarna ze zichzelf in tongen zag spreken. Na de derde keer dezelfde droom te hebben gehad dacht ze: "Dit moet van de Heer zijn." Niet beseffend dat ook boze geesten zulke dromen kunnen geven, en niet beseffend dat ze in de bijbel had moeten kijken of deze voorstelling van de doop met de Geest wel juist is. Daarop is ze in de dienst naar voren gegaan voor het ontvangen van de doop in de Geest (via handoplegging en gebed). En inderdaad sprak ze in tongen. Enkele jaren later is ze ge­trouwd en via haar huwelijk is ze in de baptisten­ge­meente terechtgekomen. Ze had in die jaren regelmatig nacht­merries, waarin een demonische persoon haar achtervolgde. De nachtmerries waren zo hevig dat haar man het merkte en haar wakker moest maken. Als ze dan samen baden kalmeerde ze weer. Na het ontvangen van de gave van het spreken in tongen maakte ze ook mee dat een macht haar hand bewoog als ze schreef, waardoor ze een boodschap doorkreeg. (In occulte kringen staat dit bekend als “automatisch schrift”) Enkele jaren geleden hield Rob Matzken een spreekbeurt in onze gemeente. In zijn lezing wees hij er op dat tongentaal van demonische oorsprong kan zijn. De vrouw sprak hem daar na afloop van de samenkomst op aan. Ze vertelde hem dat ze in tongen sprak. Matzken stelde haar voor om de zaak aan de Heer voor te leggen. "Heer wilt U laten zien uit welke bron mijn spreken in tongen komt?" Ze hebben samen gebeden en die nacht kreeg de vrouw weer een droom. Deze keer ver­scheen er in een droom een persoon die zijn naam aan haar bekend maakte. De volgende morgen vertelde ze het aan haar man. Samen met de voorganger kwamen ze tot de conclusie dat dit niet klopte. In de naam van de Here Jezus hebben ze de demon bevolen om te vertrekken. De boze geest is vertrokken met als bijkomend gevolg dat ze geen nachtmerries meer had en niet meer in tongen sprak.

 

Een ander voorbeeld is wat een zuster uit onze gemeente beleefde. Zij raakte occult gebonden nadat een "gebedsvrouw" over haar in tongen had gebeden. Dat gebeurde in een bijeenkomst van de interkerkelijke charismatische "Woman Aglow" vrouwenbeweging. De zuster werd in die samenkomst misleid door een profetie die de gebedsvrouw in haar lezing uitsprak. De gebedsvrouw zei: "De Heer zegt me dat er hier iemand is die door moei­lijke tijden heengaat, maar de Heer zegt: Ik ben met je." Dat is natuurlijk een schot voor open doel, want in elke samenkomst zijn er wel enkele aanwe­zigen die het moeilijk hebben. Maar de zuster uit onze gemeente had het op dat moment moeilijk en ze dacht dat die "profetie" voor haar was bestemd. Na afloop zocht ze de spreekster op. Ze vertelde over de profe­tie en dat die voor haar was bedoeld. Ook vertelde ze iets van haar strijd. Daarop stelde de "gebeds­vrouw" voor om met haar te bidden. Daar ging ze mee akkoord Terwijl de gebedsvrouw bad legde ze haar hand op de schouder van de zuster (handopleg­ging!!) en na enige tijd scha­kelde ze in het gebed over op tongentaal (zonder een verta­ling te geven). Die­zelfde nacht deden zich in het huis van deze zuster allerlei occulte ver­schijnselen voor (geluiden, geestverschijningen, ze werd zelfs fysiek lastiggevallen door de geestverschijningen) er viel gere­geld een verschrikkelijk angst op haar. Ze heeft hulp gezocht bij de leiding van onze gemeente. Na een voorberei­ding in gebed hebben enkele broeders haar bezocht. Ze heeft tegenover de Here beleden dat ze zich de handen op had laten leggen en over zich in tongen had laten bidden. De broeders hebben daarna in de naam van Jezus de machten bevolen om haar niet meer lastig te vallen. De occulte verschijnselen verdwenen vanaf dat moment. Wat deze gebedsvrouw al tongensprekend overdroeg was niet een zegen van de Heilige Geest, maar een binding van demonen.

 

Een asielzoeker uit Afrika vertelde een tijd terug een van onze toenmalige oudsten dat in een grote pinkstergemeente in Rotterdam hij een van de aanwezigen, die in tongen sprak, ver­schrikkelijk lastertaal in een hem bekende Afrikaanse taal had horen uitspre­ken. Terwijl de aanwezige christenen en de persoon die in tongen sprak dachten dat de Heilige Geest aan het woord was.

 

Een rondreizende evangelist die ik reeds vele jaren ken vertelde me het volgende verhaal over zichzelf. Hij was opgegroeid in een volslagen heiden­se omgeving. Op zeventienjarige leeftijd was hij tot geloof gekomen door contact met een baptist. Die had hem het evangelie goed uitgelegd. Hij had hem ook geleerd om systema­tisch de gehele bijbel door te lezen. Vlak daarna verhuisde de broeder die hem tot de Heer had geleid. Na enige tijd kwam hij pinkster­christe­nen tegen die hem vroegen of hij de Heilige Geest al had ontvan­gen en of hij al was gedoopt met de Geest. Hij kende zijn bijbel niet en als enthousi­ast jong chris­ten wilde hij alles ontvangen wat je kon ontvangen. Dus is hem de handen opgelegd en na enige aanmoe­diging sprak hij in tongen. Enkele jaren gingen voorbij. Doordat hij systematisch zijn bijbel bleef lezen kreeg hij steeds meer vragen bij de pinkster­leer over de doop in de geest. Uiteindelijk heeft hij die leer, op grond van zijn inzicht in de bijbel, verworpen en na gebed kwam hij tot de conclusie dan zijn spreken in tongen slechts "gibberisch", d.w.z. gebrabbel, was geweest. In die tijd studeerde hij aan een theologische hogeschool. Toen hij dit verhaal aan zijn vriend, die mede­student was, vertelde schrok deze. Hij zei: "Maar ik spreek ook in tongen." Deze vriend is daarop naar zijn kamer gegaan en heeft gebeden: "Heer ik ga in tongen spreken. Laat U mij deze keer verstaan wat ik bid." De Heer verhoorde dit gebed en het bleken godslasteringen te zijn.

 

Er zijn getuigen die de waarheid kunnen bevesti­gen. Ook anderen kunnen dit soort verhalen vertellen. We moeten rekening houden met de mogelijkheid van een andere bron dan de Heilige Geest.

 

 

3.  De noodzaak van toetsen

 

De bijbel zegt: "toetst alles" (1 Thess. 5:21). Dus moeten we ook geestesgaven, zoals het spreken in tongen, toetsen. Er staat in 1 Johannes 4:1 dat we de geesten moeten beproeven of ze uit God zijn. Het gaat hier om de geesten die in valse profeten werken, maar hetzelfde moet zeker ook met de geest achter ton­genspre­ken gedaan worden.

 

4.  Hoe toetsen?

 

Hoe kun je onderscheiden uit welke bron het spreken in tongen afkomstig is?

 

4.1. Gebed

 

Denk aan het voorbeeld van de vrouw uit onze gemeente (Zie 10.8.2.). Zij vroeg samen met br. Matzken of de Heer haar wilde laten zien uit welke bron haar spreken in tongen afkomstig was. Of denk aan het voorbeeld van de theologiestudent die aan de Heer vroeg of hij mocht verstaan wat hij zei, als hij in een andere tong sprak.

 

Je kunt zelf bidden of samen met een of meerdere volwassen christenen.

 

4.2.  Er zijn een aantal dingen die er op wijzen dat er iets mis kan zijn.

 

(1) Het voorkomen van verdachte verschijnselen

 

Zijn er verdachte dingen, zoals b.v. de zware nachtmerries[3] zoals de eerder genoemde vrouw uit onze gemeente. Het is speciaal verdacht als die verschijnse­len zijn ontstaan vlak na het ontvangen van het spreken in tongen.

 

(2)  Wat is het effect op je leven?

 

Controleer hoe het geestelijk met je is gegaan na het ontvangen van de gave. Niet alleen op het punt van verdachte verschijnse­len, maar ook in het algemeen met je geestelijk leven. Heeft de beleving van het in tongen spreken b.v. de oriëntatie van je leven verlegd van de tekst van de bijbel naar het zoeken van ervaringen? Ben je gericht geraakt op spreken in tongen, profetieën visioenen, innerlijke woorden van de Heer, zweven en leven op gevoel, etc, in plaats van op het geschreven woord van God? Als die tendens er is dan is dat een zeer bedenkelijk verschijnsel. Zie ook hoofdstuk 14.

 

(3)  Verkregen via handoplegging[4]?

 

Is het in tongen spreken ontstaan nadat je de handen zijn opge­legd? Zo ja, wie heeft dat dan gedaan? Wat is de geestelijke achter­grond van degene of degenen die de handen hebben opge­legd?

 

In de bijbel wordt overigens ook in tongengesproken zonder dat er sprake is van handoplegging[5].

 

Als het spreken in tongen[6] via handoplegging is verkregen dan is dat een reden tot extra waakzaamheid. Dit geldt vooral als de handopleg­ging is gedaan door christenen met een charismatische of pinksterachtergrond. De pinkster- en charismati­schebeweging[7] is  "gemengd". Er zijn in die bewegingen twee geesten werk­zaam[8]. Voor zover de bijbel en het evangelie er worden ge­bracht werkt de Heilige Geest daar. Maar omdat er daarnaast ook onbij­belse leringen worden gebracht en er onbij­belse ervarin­gen worden gezocht en getole­reerd, krijgen ook de boze geesten de kans om zich te manifeste­ren. Dit kan leiden tot occulte gebon­denheid (besmet­ting).

Die besmet­ting kan via handop­legging[9] overgebracht worden. Op die manier heeft b.v. de eerder genoemde vrouw (zie 10.8.2.) een boze geest, die in haar in tongen sprak, ontvangen. Terwijl ze dacht dat het van de Heer was[10]. Of denk aan de zuster die in de "Woman Aglow" bijeenkomst occult belast was geraakt, mede door handoplegging[11].

Ik ben vroeger zelf door handoplegging in een charismatische gemeente occult belast geraakt. Het gebeurde toen ik een doop­dienst bezocht in een charismatische gemeente (Een Berea gemeen­te). Er werd een bekende gedoopt. Tegen het einde van de dienst riep de voorganger de aanwezigen op om elkaar te zegenen. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt en werd er volkomen door verrast. Voor ik het door had legde mijn buurman zijn hand op mijn schou­der en begon hij me te zegenen. Na afloop van de dienst ontdekte ik dat er een dikke mist over mijn contact met God was neerge­daald. Het was net of ik God niet meer kon bereiken. God was er nog wel maar het is net alsof hij ver weg was. Alsof er een gordijn tussen mij en God in hing. Ik ben direct in gebed gegaan en na een strijd van enkele uren verdween de "mist". "Biedt weerstand aan de duivel, en Hij zal van u vlieden[12]" (Jak. 4:7)

 

Er kan dus via handoplegging iets overge­dra­gen worden. Iets van God en iets van de vijand. Daarom moeten we voorzichtig zijn met handop­leg­ging. Het is raadzaam om je alleen door vertrouwde christenen, die je persoonlijk kent, de handen op te laten leggen. Het is zeer af te raden om je door iemand uit de charismati­sche beweging de handen op te laten leggen[13].

 

Als in het verleden door mensen uit charismatische/pinksterkrin­gen of uit katholieke kring, bij iemand de handen zijn opgelegd, dan is het verstandig om dit in gebed bij de Heer te brengen. Dat elke mogelijke verkeerde invloed daarvan verbroken mag worden.

 

(4)  Waar heb je die gave verkregen?

 

Als het in een pinkster/charismatische omgeving gebeurde dan is dat, om de hierboven bij (3) genoemde redenen, aanleiding tot waak­zaam­heid. Dan is zeker onderzoek geboden, vooral als het ook met handopleg­ging gepaard ging.

 

(5)  Zijn er technieken gebruikt om het spreken in tongen op gang te brengen?

 

Het vermogen om in tongen te spreken is zeer sterk verdacht als het op gang gebracht is met de een of andere psychische techniek.

Enkele van deze "technieken":

Onder handoplegging wordt gebeden voor de doop in de Geest[14].  Waarna men aanwijzingen geeft om het spreken in tongen op gang te laten komen. Ik noem er enkele:

- Begin maar te brabbelen, dan zul je merken dat de Geest het over neemt.

- Begin maar te spreken, het geeft niet wat, als het maar geen taal is die je kent. Dan zal

  de Geest het over nemen.

- Herhaal telkens de naam Jezus. "Jezus, Jezus, Jezus,.." Net zolang tot de Geest

  het overneemt en je in tongen spreekt.

- Degene die de handen heeft opgelegd zegt: "Ik zal beginnen met in tongen te spreken.

  Zeg het maar na en zo zal het spreken in tongen bij jou ook opgang komen".

 

Deze methoden zijn volledig onbijbels. Er is geen enkele bijbelse grond voor te vinden. In het boek Hande­lingen zien we (b.v. in Hand. 2:1-5) dat het spreken in tongen, als God het gaf, spontaan op gang kwam. De methoden zijn niet alleen onbijbels, maar ze zijn ook nog zeer gevaarlijk. Door zulke dingen te doen stel je jezelf open voor elke invloed uit de onzienlijke wereld, ook voor demoni­sche[15].

 

Als het spreken in tongen opgang is gekomen met dit soort onbij­belse methoden dan is het bijna honderd procent zeker dat het spreken in tongen ofwel slechts menselijk gebrabbel ofwel occult is.

 

 

(6)  Heeft men zich bewust uitgestrekt naar die gave?

 

Ik ken een broeder die jarenlang om de gave van het spreken in tongen heeft gebeden. Hij had zich diverse keren de handen op laten leggen, er was voor en met hem gebeden, maar er was tot zijn grote verdriet niets gebeurd. Na enkele jaren zo gebeden te hebben werd hij op een keer s'nachts wakker en hij merkte dat hij spontaan in tongen aan het spreken was. Dit is verdacht. In de bijbel baden de mensen helemaal niet om het spreken in tongen en zeker niet jarenlang[16]. Het overkwam hen.

 

4.3.  De geest achter het tongenspreken direct aanspreken

 

Het is mogelijk om de tongengeest direct aan te spreken met het gezag van de naam van Jezus. Dat aanspreken gebeurt op het moment dat iemand in tongen aan het spreken is (met toestemming van degene die in tongen spreekt).

Dit doen is echter veelal niet nodig. Een oprecht gebed om duide­lijkheid en een onderzoek naar de omstandigheden waarin en de methode waar­langs je de gave van het spreken in tongen hebt ontvangen is veelal voldoende om duidelijkheid te krijgen[17].

 

5.  Maar God geeft toch geen stenen voor brood als je om de Heilige Geest bidt?

 

Lucas 11:13[18]

 

Kan het werkelijk zo zijn dat als je om de volheid van Gods Geest bidt, je in plaats daarvan een boze geest laat binnen komen?

 

De praktijk leer dat dit wel degelijk kan[19]. Dat komt omdat je wel denkt dat je om de volheid van de Heilige Geest bidt, terwijl je in werke­lijk­heid bidt om een bepaalde ervaring (onder meer om de ervaring van het spreken in tongen) die de bijbel niet heeft toegezegd. Je strekt je uit naar iets dat in strijd is met de Schrift. Het is altijd gevaar­lijk om je uit te strekken naar ervaringen die de bijbel niet heeft beloofd, zeker als je ook nog eens methoden gebruikt die de bijbel niet kent.

 

We zien nergens dat in de bijbel wordt gebeden om het spreken in tongen. En toch doet men dat in feite. Men bidt immers om een ervaring die moet leiden tot spreken in tongen. Men is alleen tevreden als men in tongen spreekt. Men gaat soms zelfs zo ver dat men de Geest een handje gaat helpen met allerlei technieken die het spreken in tongen op gang moeten brengen.

 

Als we dit soort dingen doen dan gaan we weg onder Gods bescher­ming. Boze geesten kunnen alleen greep op mensen (en ook christe­nen) krijgen als deze mensen voldoen aan bepaalde voorwaarden. Neem b.v. het bezoek aan een waarzegster. Gods woord verbiedt ons dat. Of je nu bewust of uit onwetendheid b.v. bij wijze van grap, een waarzeg­ster raad­pleegt, daar trekken de boze geesten zich niets van aan. Door zoiets te doen overtreed je Gods gebod en dan houdt Gods be­scher­ming op. Zo is het ook met het zoeken van niet door God beloofde ervaringen. Er is grote kans dat je uiteinde­lijk de verlangde ervaring krijgt, maar dan niet uit goddelijke bron[20].

 

     [1]De Duivel kan zich voordoen als een engel des lichts (2 Kor. 11:14). Hij kan zich dus voordoen als iemand die hij niet is. Hier staat dat hij zich kan vermommen als een engel des lichts, als een engel van God. Hetzelfde kan hij doen met de Heilige Geest. In 2 Kor. 11:4 staat dat de christenen een "andere geest" hadden ontvangen. Ze dachten dat het de Geest van God was, maar het was een andere geest. Alles werd vervalst: het evange­lie, de persoon van Jezus, de Geest. En ze hadden blijkbaar niets in de gaten.

    [2]De doop in de Geest als tweede ervaring na de bekering, met als bewijs voor het ontvangen van die doop het spreken in tongen.

    [3]Denk b.v. aan de zware nachtmerries van de eerder genoemde vrouw uit onze gemeente, zie punt 10.8.2. Het gaat om de normale dingen die kunnen wijzen op een occulte belasting. Voor een bespreking van dit laatste zie de bijbelstudie over de engelen, het punt dat gaat over occul­tisme, gebondenheid, bezetenheid en bevrijding.

    [4]Zie de bijlage over handoplegging.

    [5]Op de pinksterdag (Handelingen 2:1-5) begonnen de discipe­len spontaan in andere tongen te spreken. Er werden geen handen opgelegd. Het is waarschijnlijk dat ze er zelf door verrast werden. Hetzelfde gebeurde bij de bekering van Cornelius (Hand. 10:44-46).

    [6]Dat geldt ook voor andere geestesgaven, zoals b.v. profe­tie.

    [7]In hoofdstuk 11 "De evangelischen en de pinkster/charisma­tische beweging" van de studie "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" wordt het verschil tussen de pinksterbe­weging en de charismatischebeweging besproken. De studie staat op mijn homepage  http://www.solcon.nl/apgeelhoed  (Bovenaan, in het linkerframe).

    [8]Het ene moment sprak Petrus door de Heilige Geest en het volgende sprak hij door de Satan (Mattheus 16:16,17 en 16:22,23). Als dit in een persoon kan, dan kan het ook in een verzameling van personen, in een beweging.

    [9]Zie de bijlage over handoplegging.

    [10]Zie hierboven, onder punt 2. Het is gevaarlijk om ervaringen te zoeken die de bijbel niet toezegt. In dit geval zocht de vrouw de pinksterversie van de doop in de Geest, ze zocht de doop in de Geest als een tweede ervaring, los van de bekering, en in de pinkstervisie moet deze doop altijd gepaard gaan met spreken in tongen. (Over de doop in Geest, zie hoofdstuk 7 van de studie over de Heilige Geest).

    [11]Zie punt 2., hierboven.

    [12]Zie de bijbelstudie over engelen. Daar wordt geestelijke strijd met de boze machten, bevrijding, weerstand bieden en het gezag van de naam van Jezus besproken.

    [13] Dat geldt ook voor iemand die charis­matische gedach­ten aan­hangt. Je kunt je beter ook niet door iemand, die zich in charisma­ti­sche kringen zelf de handen op heeft laten leggen, de handen op laten leggen.

    [14]De doop in de Geest hier opgevat als een tweede erva­ring, met als bewijs het spreken in tongen. Voor een uitleg over de bijbelse doop in de Geest, zie hoofdstuk 7.

    [15]Passiviteit is een van de de belangrijkste invalspoorten van boze geesten in het leven van een mens. Als wij de kontrole over ons spreken opgeven dan geven we, aan de machten uit de onzichtbare wereld, de ruimte om de kontrole over te nemen. De menselijke ziel met al zijn vermogens kun je vergelij­ken met een piano. De toetsen zijn dan alle vermogens zoals denken, wil, gevoelens. Het "ik" van de mens zit normaal gespro­ken op het pianokrukje en bespeelt (kon­troleert) al de vermo­gens. Als het "ik", door zich passief over te geven aan welke invloed dan ook, de kontrole over de eigen ziel opgeeft, dan kun je dat vergelij­ken met een pianist die opstaat van het pianokrukje, waardoor hij plaats maakt voor iemand anders, wie dat dan ook is, om op de kruk te gaan zitten en te gaan spelen.

De Heilige Geest schakelt nooit de werking van de eigen zielever­mogens, zoals het denken en de wil, uit. De Heilige Geest duwt onze eigen ziel niet opzij. Hij schakelt onze ziel niet uit, Hij werkt er mee samen. Een onderdeel van de vrucht van de Geest is juist "zelfbeheersing" (Galaten 5:22). Zelfbeheersing dat wil zeggen, zelfkontrole. De Heilige Geest bewerkt dus zelfbeheer­sing. Zie verder studie 18 "Verbrokenheid" uit "De praktijk van het chris­tenleven I", daar worden de gevaren van aan de ene kant passivi­teit en aan de andere kant activisme bespro­ken. Ook de bijbel­se weg van het gebruiken van de zielevermo­gens onder de leiding van Gods Geest, wordt behandeld.

 

    [17]Zie als illustratie het voorbeeld van de vrouw uit onze gemeente, waar een eenvou­dig gebed om inzicht genoeg was (10.8.2.).

    [18] Voor een bespreking van deze tekst, zie de bijbelstudie over het ontvangen van de Heilige Geest in de studie over de Heilige Geest.

    [19] Zie b.v. het getuigenis van de eerder genoemde vrouw uit onze gemeente.

    [20]Het is mogelijk om "een andere geest" te ontvangen (2 Kor. 11:4).

HOME
De serie over de Heilige Geest