Internet BijbelschoolDe achtergrond, het doel en de opzet van deze site
Link naar de discernmentsite
Aanbevolen - andere sites met goede en opbouwende bijbelstudies en (audio)preken
Het vakkenpaket van een goede evangelische bijbelschool

Gebruik een nauwkeurig vertaalde bijbel!
De NBG-51 vertaling, de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling zijn goed.
De NBV - de Nieuwe Bijbel Vertaling - is te vrij vertaald.
Als je echt wilt weten wat er in de bijbel staat dan is de NBV niet geschikt.

Voor kontakt: klik op het plaatje:

email me


EEN OVERZICHT VAN DE INHOUD VAN DE SITE
 • De Heilige Geest - de leer over de Heilige Geest
 • De praktijk van het christenleven
 • Verdieping en opwekking in ons geestelijk leven
 • De zonde - de leer over de zonde
 • De gemeente - de leer over de gemeente
 • De verlossing - de leer over de verlossing
 • De bijbel - de leer over de bijbel
 • De toekomst - de leer over de toekomst
 • De engelen, de heilige engelen, satan, geestelijke strijd, het occulte, gebondenheid en bevrijding
 • Jezus - de leer over Jezus
 • God - de leer over God
 • Israel - de leer over Israel
 • Ziekte en genezing - de bijbel over ziekte en genezing
 • Enkele grote lijnen in de bijbel: het koninkrijk, de bedelingen, de verbonden
 • Overige bijbelstudies
 • Orientatie in de christelijke wereld
 • Zielzorg
 • Apologetiek - verdediging van het geloof
 • Inleiding in de evangelische theologie
 • Kerkgeschiedenis
 • Onderscheiden tussen echt en vals. Discernment
 • Andere godsdiensten, sekten en stromingen
 • De uitvoering van het werk des Heeren
 • De woordbediening, preken, onderwijzen. Homiletiek
 • Inleiding op en uitleg van bijbelboeken
 • Een inleiding op de bijbelse aardrijkskunde


  DE HEILIGE GEEST

  (De linken zijn in html. Klik op (W) voor een versie van de studie in Word)
 • (W)   Wie is de Heilige Geest?
 • (W)   De komst van de Heilige Geest
 • (W)   De overgangstijd
 • (W)   Op het moment van de bekering komt de Heilige Geest in ons wonen
 • (W)   Het werk van de Heilige Geest in de gelovigen
 • (W)   Wordt vervuld met de Geest
 • (W)   De doop met de Geest
 • (W)   De geestesgaven
 • (W)   De lijst met geestesgaven
 • (W)   Het spreken in tongen
 • (W)   Het toetsen van het vermogen om in tongen te spreken I     (eigen notities)  

  ·         Het toetsen van het vermogen om in tongen te spreken II  (Mcgraw)

 • (W)   De leer van de pinkster en charismatische beweging

  ·         Informatie over de charismatische beweging

 • (W)   Profetie
 • (W)   Vallen in de geest, heilig lachen, woorden van kennis
 • (W)   De Heilige Geest en het Woord
 • (W)   De Heilige Geest alsonderpand, eersteling, verzegelin, zalving
 • (W)   Zijn de tekengaven nog voor nu?

  ·         Handoplegging

  ·         Zegenen

 • (W)   Vallen in de Geest
 • (W)   Bidden tot de Heilige Geest?

  DE PRAKTIJK VAN HET CHRISTENLEVEN
 • (W)   Het begin - de bekering
 • (W)   Zekerheid van behoud
 • (W)   Wat er met je gebeurt op het moment van je bekering
 • (W)   Je positie "in Christus
 • (W)   Hoe nu verder, na je bekering?
 • (W)   Stille tijd, kontakt met God
 • (W)   Vruchtdragen, ons deel en Gods deel
 • (W)   De wil van God ontdekken - de leiding van God ervaren
 • (W)   Gehoorzaamheid
 • (W)   Toewijding, overgave
 • (W)   Wordt vervuld met de Geest
 • (W)   Hoe krijg ik voor elkaar wat God van mij vraagt? Leven uit de kracht van God
 • (W)   De rol van het geloof in het leven van de christen
 • (W)   Het gebed - bidden en ontvangen
 • (W)   Het gebed - bidden is meer dan vragen. Hart uitstorten, belijden, danken, aanbidden
 • (W)   Wat gebeurt er als een christen zondigt?
 • (W)   Schuld, schuldgevoelens en een geweten dat is gereinigd van besef van kwaad
 • (W)   Verbrokenheid
 • (W)   Van Christus getuigen - evangeliseren
 • (W)   Liefhebben
 • (W)   Overgave van de wil - de wil des Heren geschiede
 • (W)   Bezorgdheid
 • (W)   Dingen samen met God ondernemen
 • (W)   Het gebed - bidden en ontvangen II

 • De kracht van het memoriseren van Gods Woord
  ·  De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek
      1. Gericht op geloof en gehoorzaamheid en niet op gevoel of ervaring
     2. Ervaringen zijn het gevolg van geloof en gehoorzaamheid
     3. Een christen moet niet op zijn gevoel leven
     4. Een christen beleeft van alles
     5. Ik merk zo weinig van God
     6. De valse weg van de mystiek
     7. De voornaamste technieken die door mystici worden toegepast
     8. De Reformatie bracht een grote opruiming
     9. Hoogliedmystiek
     10. Aanrakingstheologie als achtergrond van praiseliederen
     11. De grote invasie van mystiek in de evangelische beweging
     A. Kenmerken van de mystiek - een overzicht
     B. De charismatisische beweging en mystiek
     C. Een getuigenis - ontsnapt uit mystiek

  VERDIEPING EN OPWEKKING IN ONS GEESTELIJK LEVEN - BROOD VOOR EEN HONGERIG HART
 • Naar de pagina over verdieping en opwekking in ons geestelijk leven

  DE ZONDE
  (De linken zijn in html. Klik op (W) voor een versie van de studie in Word)
 • (W)    De eerste zonde        
 • (W)    Wat is zonde?     
 • (W)    Zonde, overtreding, ongerechtigheid      
 • (W)    Nog enkele feiten over zonde       
 • (W)    Onze zondige natuur      
 • (W)    Het goede nieuws       
 • (W)    De gevogen van de zonde      
 • (W)    Gods reactie op zonde      
 • (W)    De Here Jezus en onze zonden      
 • (W)    Wat gebeurt er als een christen zondigt?      
 • (W)    Dood in de bijbel is scheiding en niet ophouden van bestaan      
 • (W)   De wet van God
 • (W)    De zonde tegen de Heilige Geest
 • (W)   Zonde niet tot de dood
 • (W)   Erfschuld?
 • (W)   Het unieke van de zonde van Adam en Eva

  DE GEMEENTE
  (De linken zijn in html. Klik op (W) voor een versie van de studie in Word)
 • (W)   Wat is de gemeente?
 • (W)   De wereldwijde gemeente en de plaatselijke gemeenten
 • (W)   De zelfstandigheid van de plaatselijke gemeenten
 • (W)   De taak van de gemeente
 • (W)   Het doel van de gemeente
 • (W)   De leiding van de gemeente
 • (W)   Ambten en geestesgaven
 • (W)   De oudsten, ouderlingen
 • (W)   Fulltimewerkers in de Bijbel
 • (W)   Voorganger, vrijgesteld oudste
 • (W)   De diakenen
 • (W)   De gemeentetucht
 • (W)   Niet ieder die zich christen noemt is ook werkelijk christen
 • (W)   Niet iedere kerk die zich christelijk noemt is ook werkelijk christelijk
 • (W)   De christenheid, een orientatie
 • (W)   Profetische uitspraken over de toekomst van de gemeente
 • (W)   Het bijbelse gebod tot afscheiding
 • (W)   Hoe voorkomen dat een valse leer de gemeente binnendringt
 • (W)   De bijbelse basis voor eenheid
 • (W)   De valse oecumenische beweging
 • (W)   Het bijbelse bevel om de eenheid te bewaren
 • (W)   De aanval op de plaatselijke gemeenten
 • (W)   Het avondmaal
 • (W)   De instellingen van de Heer, doop en avondmaal
 • (W)   De gemeente is niet Israel
 • (W)   Aansluiten bij een plaatselijke gemeente
 • (W)   Inzet in de plaatselijke gemeente
 • (W)   Waar staat onze gemeente?
 • (W)   De positie en taak van de vrouw in de gemeente
 • (W)   Kenmerken van een sekte
 • (W)   Hoe met elkaar omgaan?
 • (W)   Gemeenschap
 • (W)   De bijbel over de leer, valse leer en valse leraren
 •        De noodzaak van onderscheiden, toetsen (discernment bediening)
 • (W)   De Rooms-katholieke Kerk en de Reformatie

  ·         Dansen in de gemeentesamenkomst?

  ·         Over het geven van tienden

  DE VERLOSSING   (nog in opbouw)

  ·  De Nieuwe Geboorte uitgelegd  (Miles Stanford)

  ·  Een weerlegging van de Alverzoeningsleer

 • Voor wie is Christus gestorven
  DE BIJBEL  

  ·  Een korte samenvatting van de evangelische leer over de bijbel

 • De onfeilbaarheid van de bijbel

  ·  De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament

 • De regels voor de uitleg van de bijbel I

  ·  Regels voor de Schriftuitleg en de opbouw van het dogma II

  ·  Hoe komt het dat christenen onderling zoveel van mening verschillen?

 • Een serie bijbelstudies over de inspiratie en het gezag van de bijbel
  DE TOEKOMST - DE PROFETIE  
 • Een serie bijbelstudies over de bijbelse profetie. (Door Rene Pache.)
 • (W) Profetische uitspraken over de toekomst van de gemeente

  ·  De valse eenheidskerk uit de eindtijd

  ·  Eeuwige straf of annihilatie (vernietiging)?

      Profetisch Perspectief
      Handboek bij de studie van de bijbelse profetie.

      Een beknopt encyclopedisch handboek (alfabetisch) bij de studie van de profetie.
      Door C. Verhagen. (Het Zoeklicht, zie het voorwoord)
      Hieronder volgt een selectie uit de artikelen uit het handboek. Voor het volledige handboek, klik hier.

  ·  De wederkomst van Christus

  ·  De tekenen der tijden

  ·  De Antichrist

  ·  Statenbeeld uit Daniel 2

  ·  Het Romeinse Rijk (hersteld)

  ·  De opname van de gemeente

  ·  De rechterstoel van Christus

  ·  De bruiloft van het Lam

  ·  De grote verdrukking

  ·  De gruwel der verwoesting

  ·  De dag des Heren

  ·  Armageddon

  ·  Het beest uit de zee

  ·  Het beest uit de Zee, de valse profeet

  ·  Het duizendjarig rijk

  ·  Vergeestelijken?

  ·  Het Chiliasme

  ·  Millenium

  ·  Het gericht over de volkeren (volkerengericht)

  ·  Maranatha

  ·  De verschillende gerichten

  ·  De verschillende bijbelse oordelen (5)

  ·  De opstanding van de doden

  ·  Het laatste oordeel

  ·  De Hel

  ·  De hemel

  ·  Het dodenrijk

  ·  Het boek Daniel

  ·  Het boek Ezechiel

  ·  Israel en zijn land

  ·  De zeventig jaarweken (Daniel 9)

  ·  Het koningkrijk Gods

  ·  De laatste dagen

  ·  De Openbaring van Johannes

  ·  De ruiterstoet uit Openbaring

  ·  De tempel uit Ezechiel

  ·  De tien stammen

  ·  De tweede dood

  ·  De twee getuigen

  ·  Tijden in Daniel en Openbaring

  ·  De tijden der heidenen

  ·  De vrouw en de draak (Openb. 12:1-6)

  ·  Het boek Zacharia

  DE ENGELEN - HEILIGE EN GEVALLEN  
  (Satan, demonen, geestelijke strijd, occultisme, gebondenheid en bevrijding)

  I. DE ENGELEN
 • Er is een onzichtbare wereld
 • Het woord engel
 • Wat zijn engelen?
 • Vrouwelijke engelen?
 • Er zijn vele engelen
 • Cherubijnen en serafs
 • Wat doen ze? De taak van de engelen
 • Aartsengelen
 • Hierarchische organisatie
 • God is de Here der Heerscharen
 • Engelverschijningen
 • Een eigen beschermengel?
 • Waarschuwing tegen het vereren van engelen
 • Wij en de engelen

  II. SATAN EN DE BOZE GEESTEN
 • De satan, tegenstander van God
 • De zondeval van de satan
 • Andere engelen zijn hem in zijn opstand gevolgd
 • Heilige en gevallen engelen
 • Waarom heeft God het toegelaten?
 • Waarom maakt God niet direct een eind aan de opstand?
 • Het einde van de satan staat al vast
 • Satan is een verslagen vijand
 • Waar de satan naar streeft, zijn doelen, wat hem beweegt
 • De boze geesten

  III. GEESTELIJKE STRIJD
 • De vier vijanden van de christen
 • We zijn veilig in de strijd tegen de machten
 • Het gebruik van het gezag van de naam van Jezus tegenover de machten
 • Hoe de boze ons aan kan vallen
 • Hoe de aanvallen van de boze te weerstaan
 • Een getuigenis van James Fraser
 • Seven ways (weapons) on how to triumph over all enemy attacs

  ·  Geestelijke oorlogvoering

  ·  Bevrijdingsbedieningen

  JEZUS - ZIJN PERSOON EN WERK  
 • Wie is Jezus?

  GOD - WIE IS HIJ, WAT DOET HIJ  
 • Hoe God is, het karakter van God
       God is heilig, liefde, rechtvaardig, trouw, lankmoedig, genadig, onveranderlijk, goedertieren, naijverig
       De toorn van God, de ijver van God.

  Enkele studies over God van de www.honderdbijbelstudies.nl site:
 • Het bestaan van God
 • ISRAEL  

  ·  Israel

 • De roeping van Israel
 • De profetieen over Israel die reeds in vervulling zijn gegaan
 • Israels wereldwijde verstrooiing (diaspora)
 • De terugkeer van Israel naar Palestina
 • De tijd van Jakobs benauwdheid. Israel in de grote verdrukking.
 • De bekering van Israel tijdens de grote verdrukking

  ZIEKTE EN GENEZING IN HET LICHT VAN DE BIJBEL 
      De eerste van de studies zijn geplaatst.

  ·  Waar komt ziekte vandaan?

  ·  De verlossing van het lichaam is nog toekomstig

  ·  Is genezing in de verzoening?

  ENKELE GROTE LIJNEN IN DE BIJBEL  

  ·  De bedelingen - de indeling van de bijbel  OVERIGE BIJBELSTUDIES

 • (W)   De bijbel over gezag

  ·  Zelfliefde in het licht van de bijbel

  ·  Mag je oordelen? De bijbelse opdracht om te toetsen.

  ·  Zegenen - de bijbel over

  ·  Handoplegging

  ·  Over het geven van tienden

  ORIENTATIE IN DE CHRISTELIJKE WERELD  

  ·  De christenheid, een orientatie

  ·  Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?

  ·  Houd moed

  ·  De infiltratie van het New Age denken in de evangelische wereld

  ·  Klik op deze link voor meer informatie op de discernmentsite

  ZIELZORG  

  ·  Homofilie

  ·  Bevrijdingsbedieningen

  ·  Zelfliefde in het licht van de bijbel

  ·  Moeten we altijd vergeven?

  ·  Het grote verschil. Wat meisjes over jongens moeten weten en andersom natuurlijk

 • Verslaving aan seks en porno

  APOLOGETIEK  
 • Een inleiding op de apologetiek
 • Jezus, meer dan een timmerman
 • Ik heb te weinig geloof om atheist te zijn"
 • De God die leeft. Francis Schaefer.

  INLEIDING IN DE EVANGELISCHE THEOLOGIE  
 • Regels voor het vinden en formuleren van de leer (het dogma)
 • De regels voor de uitleg van de bijbel I
 • Regels voor de Schriftuitleg en de opbouw van het dogma II

  ·  De veranderde visie op het dogma, de leer

  ·  Modernisme en postmodernisme in het licht van de bijbel

  ·  De Paradigma wisseling in de evangelische en orthodox reformatorische wereld

 • De God die leeft. Francis Schaeffer.

  DE KERKGESCHIEDENIS
 • Naar de kerkgeschiedenis pagina

  ONDERSCHEID TUSSEN ECHT EN VALS, TUSSEN LEUGEN EN WAARHEID
 • De noodzaak van onderscheiden, toetsen (discernment bediening)
 • De veertien belangrijkste dwalingen van dit moment - een overzicht
 • De discernmentsite - gewijd aan het onderscheid tussen echt en vals
 • De lijst met de belangrijkste onderwerpen

  ANDERE GODSDIENSTEN, SEKTEN, STROMINGEN
 • De mystieke visie op religie   (De visie dat alle religies ten diepste een zijn)
 • Het bijbelse antwoord op de mystieke visie op religie
 • New Age
 • Dwalingen van het Zevendedagsadventisme
 • Wicca
 • Wicca en Paganisme (heidendom)

  DE UITVOERING VAN HET WERK DES HEREN
       Nuttige informatie voor hen die actief zijn in geestelijk werk.
 • De zwakte van het onderwijs in evangelische kringen
 • Wee de herders die de schapen niet verdedigen
 • De bediening van het woord, preken, homiletiek
       Hoe te preken, onderwijzen en getuigen in de kracht van God
 • Een voorstel voor een onderwijsprogramma
 • Een serie van vijtien nazorgbijbelstudies. (Door Rob Pieke)

  EVANGELISATIE, ZENDING EN NAZORG
 • Getuigen van Christus, evangelie verkondiging
 • Nazorg bijbelstudies     Bedoeld voor pasbekeerden, de eerste opvang.

  HOMILETIEK, DE BEDIENING VAN HET WOORD, ONDERWIJZEN, PREKEN
 • Het volledige document. De bediening van het woord, preken, onderwijzen, homiletiek
 • De inleiding
 • Iedere christen komt geregeld in situaties waar hij of zij het woord moet brengen
 • Spreken met betoon van Geest en kracht
 • Een zalving
 • De kenmerken van spreken met betoon van Geest en kracht
 • Beslag op de harten
 • Wanneer kun je verwachten dat de Geest van God je woorden zal bekrachtigen? Hoe te spreken met een zalving?
 • Moed en overgave zijn onontbeerlijk bij de woordverkondiging
 • Hoe de zalving te bewaren?
 • Je moet wel het woord van God brengen
 • Spreek met gezag
 • Spreek met een last
 • Geestelijke strijd rondom het brengen van het woord
 • Wanneer kun je verwachten dat God je woorden zal bekrachtigen? Een aanvulling
 • Jezelf met het woord vullen, dan heb je iets door te geven
 • De juiste volgorde Belangrijk!
 • Waarover spreken? Waar wil God dat ik nu over zal spreken?
 • Enkele belangrijke opmerkingen over de techniek en de didactiek
 • Oefening is nodig
 • George Muller over hoe hij het woord bracht
 • C.H. Spurgeon over het vinden van het bijbelgedeelte voor de preek
 • Soorten preken, vormen waarin het woord gebracht kan worden
 • Een voorstel voor een onderwijsprogramma
 • De methode van Lewis Sperry Chafer en George Winston
 • Het vakkenpakket van een goede evangelische bijbelschool

 • De bediening van het woord - materiaal les Heartcry

  HERMENEUTIEK
  De uitleg van de bijbel, de regels

 • Naar de hermeneutiek pagina
  INLEIDING IN EN UITLEG VAN DE BIJBELBOEKEN
  (In opbouw)
 • Genesis
 • Daniel
 • Romeinen
 • Openbaring
  BIJBELSE AARDRIJKSKUNDE
 • Een inleiding in de bijbelse aardrijkskunde

   

  sinds juli 2003